Politika privatnosti - JelenaPlus Shop

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Molimo da pročitate ovu Politiku privatnosti kako biste bili upoznati sa zakonskom regulativom iz oblasti podataka o ličnosti, vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka.

Podatak o ličnosti predstavlja svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Politike privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu jelena.plus.rs@gmail.com.

Rukovalac:

Rukovalac je glavna odgovorna osoba za obradu vaših podataka o ličnosti koja odlučuje o svrsi, nameni i načinu obrade vaših podataka.

JELENA RANKOVIĆ PR, ZANATSKO KOMISIONO TRGOVINSKA RADNJA JELENA + BEOGRAD (VRAČAR) matični broj: 53006442, PIB: 101148626,

Adresa: Sinđelićeva 6. Beograd,

Odgovorno lice: Jelena Ranković,

Telefon: 011/24-39-600

email adresa: jelena.plus.rs@gmail.com.

Koje podatke prikupljamo

Podaci koje prikupljamo su podaci koje sami direktno unesete pri kreiranju svog korisničkog naloga ili prilikom razmene poruka sa JELENA PLUS. Podaci koje možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi su: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, broj lične karte, JMBG, grad, država…

Možemo sačuvati podatke o uređajima sa kojih pristupate JELENA PLUS, a koji mogu obuhvatiti tip, marku i model uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, podatke o internet mreži sa koje pristupate našem sajtu.

Možemo sačuvati podatke o uplatama kupaca JELENE PLUS.

Zaštita podataka:

Kako bismo obezbedili vaše lične podatke, nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenimo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, organizacione mere i kadrovske mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su sačuvani vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, kao i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Lični podaci se brišu, prema propisanim pravilima, čim se ispuni njihova svrha. U zavisnosti od svrhe obrade podataka, primenjuju se različita pravila o brisanju podataka. Kada istekne period zadržavanja podataka, sačuvani podaci će biti izbrisani.

Vaše  lične podatke možemo izbrisati na vaš zahtev putem e-maila jelena.plus.rs@gmail.com.

Svrha obrade podataka

Prikupljanje i obradu podataka ostavljenih na website-u JELENE PLUS vršimo u svrhe nesmetanog funkcionisanja i olakšavanja korišćenja sajta i oglašavanje na istom u skladu sa zakonom, a u svrhu bezbednosti korisnika u postupku kupovine proizvoda.

Podatke koje unesete prilikom registracije poručivanja, pretrage ponuda i konverzacije putem sistema za razmenu poruka unutar JELENE PLUS, koristimo u svrhu unapređenja i razvoja sajta.

Kako bismo pružili sigurnost korisnicima i zaštitili vašu bezbednost, prikupljamo podatke o uređajima i lokacijama sa kojih pristupate JELENI PLUS.

Pravni osnov obrade

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose. Takođe, u nekim situacijama imamo legitimni interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Kada zakon od nas zahteva, možemo obrađivati vaše podatke. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa.

Bićete obavešteni ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa.

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti koje obrađujemo

Transparentnost – Nakon što nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ove Politike privatnosti).

Pravo na uvid – Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na ispravku, dopunu i ažuriranje – Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Ukoliko su vaši lični podaci netačni, imate pravo da se ovakvi podaci isprave, odnosno da se vaši nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje – Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

Pravo na prenosivost – Ukoliko želite da od nas dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku vaše lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili/i da vaše lične podatke koje ste nam dostavili prenesemo drugom rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u skladu sa zakonom.

Pravo na prigovor – Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa.

Pravo na obraćanje nadležnom organu – Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

JELENA PLUS će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije radi ostvarivanja gore navedenih zahteva, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Vaša prava možete ostvariti slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu jelena.plus.rs@gmail.com.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo ga odbiti ili naplatiti troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

Kako koristimo Vaše lične podatke

JELENA PLUS podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom JELENE PLUS koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

Kako bismo funkcije prilagodili vama i kako bi posete našeg sajta bile što atraktivnije, koristimo tzv. kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašim uređajima. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja tvog pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašim uređajima te pomoću njih možemo da prepoznamo pretraživač prilikom vaše sledeće posete na našeg sajta (trajni kolačići).

Ako ne želite da JELENA PLUS beleži informacije o Vašoj poseti na našem sajtu, možete isključiti tu opciju u svom pretraživaču.

Period čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo tokom vremena koje je potrebno za ostvarenje konkretne svrhe ili do trenutka opoziva datog pristanka za čuvanje i obradu. Podaci se nakon toga brišu osim u izuzetnim slučajevima propisanim zakonom ili kada bi brisanje podataka moglo da dovede do ometanja istrage, otkrivanja ili gonjenja u postupcima krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Pristup podacima

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti kupca mogu imati zaposleni kompanije JELENA PLUS i partnerske kompanije i saradnici od poverenja koji pomažu u unapređenju usluga koje JELENA PLUS nudi svojim korisnicima.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati nadležnim državnim organima po zakonskoj obavezi i u meri u kojoj je to neophodno.

Svi koji imaju pristup podacima dužni su da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere u svrhu zaštite i bezbednosti. U situacijama kada obradu podataka po našem nalogu vrši treće pravno lice, ugovorom se reguliše proces obrade podataka o ličnosti i mere zaštite.

Nadležni organ u Republici Srbiji:

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Organu se možete obratiti e-mailom na office@poverenik.rs, pozivom na broj telefona +381 11 3408 900 ili na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija od 07:30 do 15:30 časova.

Prenos ličnih podataka u druge države

Ukoliko dođe do slanja ličnih podataka obrađivačima koji imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108, iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

Politika privatnosti objavljena dana 15.11.2019. godine.

U slučaju značajnih izmena Politike privatnosti, JELENA PLUS će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem jasno uočljivih obaveštenja.